Blåklintsbuss AB dataskyddspolicy

Blåklintsbuss AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar
hur Blåklintsbuss AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om integritets och dataskydd, vänligen kontakta oss på Kontakt - blaklintsbuss.se eller tel: 0142-12150.


När du kontaktar oss för att köpa en tjänst av oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Blåklintsbuss AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.


För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och lagring av data.
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online eller offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt via mail eller telefon samt vid personliga kontakter, mässor eller dyligt.

Information som du ger till oss:
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om våra tjänster som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill ha tidtabeller eller annan information sänd till dig. Denna information kan vara:

Person och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer samt e-post eller postadress.
Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss, kan vi komma att samla in information vid någon form av affärsuppgörelse.

Person och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer,
fakturaadress samt e-post och/eller fakturaadress.

Information om våra tjänster: detaljer angående de produkter du har köpt eller visat intresse för att köpa.

Finansiell information: eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information: tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.

Enhetsinformation: t.ex. ip-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon operativ­system, plattform och skärmupplösning.

Geografisk placering: din geografiska placering
Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt informationen om tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtals­förhållande med oss, medan den övriga informationen som vi samlar in generellt sett är nöd­vändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Information vi samlar in om dig

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Blåklintsbuss behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande legala grunder:

Laglig grund för behandlingen
"varför är behandlingen nödvändig"
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. 
Utföra våra kontraktuella åtaganden.

Syfte med behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder med information och tjänster.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringsbrott.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
Följa gällande lagstiftning. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma överföra till eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, återförsäljare av våra tjänster. Vi vidtar alla rimliga legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om
Vi är skyldiga att göra detta enligt lag, eller om du har godkänt att vi gör detta.

Vad vi inte kommer att göra med uppgifterna. Blåklintsbuss AB kommer inte att sälja
den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Blåklintsbuss AB behandlar datan inom EU/EES. Blåklintsbuss AB vidtar alla rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att kunna utföra våra åtaganden, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad det gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data.
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Blåklintsbuss AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig information om dig.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har rätt att begära radering av dina person­uppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av
datan, dessa skyldigheter kan komma från bokförings och skattelagstiftning samt trafik­lagstiftningen. Vad vi då gör att att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Blåklintsbuss AB, organisationsnummer: 556517-0122
Adress: Rothemsvägen 7 , 59554 Mjölby
Besöksadress: Kyrkogatan 30 , 595 30 Mjölby
Kontakta oss gärna på info blaklintsbuss.se. om du har frågor angående vår dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn upprättad i Maj 2018